ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemeen:

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BELIZE CORPORATE gesloten overeenkomsten. BELIZE CORPORATE streeft naar duidelijke en transparante algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door BELIZE CORPORATE werden aanvaard.

Bestelling:

De bestellingen gebeuren online op de website www.belize.be. De Koper krijgt een bevestiging van zijn bestelling per e-mail. Alle door BELIZE CORPORATE uitgebrachte offertes op de website zijn vrijblijvend. Zij worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door BELIZE CORPORATE .

Levering:

Zendingen binnen de Benelux van artikelen aangekocht in de webshop zijn gratis.  Leveringen geschieden pas na effectieve ontvangst van betaling. De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens BELIZE CORPORATE rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is BELIZE CORPORATE naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens BELIZE CORPORATE aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens BELIZE CORPORATE rustende verplichting uit de overeenkomst heeft de BELIZE CORPORATE het recht verdere leveringen en diensten op te schorten.

Prijs:

De prijzen van alle artikelen van BELIZE CORPORATE staan op de website vermeld en worden behoudens overmacht door BELIZE CORPORATE gegarandeerd. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW. Leveringskosten zijn niet inbegrepen, hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.

Betaling:

De betalingen gebeuren online of per overschrijving. De online-betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server. In geval van betaling via overschrijving worden de goederen pas geleverd na ontvangst van de betaling. Meer informatie met betrekking tot de betaling vind je op www.ogone.be. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op BELIZE CORPORATE in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

Klachten:

Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor BELIZE CORPORATE zijn en wordt alleen door BELIZE CORPORATE geaccepteerd nadat hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Aansprakelijkheid- garantie:

BELIZE CORPORATE levert de producten aan de hand van gegevens door de koper aan BELIZE CORPORATE verstrekt. De koper bevestigt hierbij de aanvaarding van deze algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.

Persoonlijke informatie:

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij BELIZE CORPORATE wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door BELIZE CORPORATE worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij BELIZE CORPORATE en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Zichttermijn:

In overeenstemming met de wetten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper verzakingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde producten heeft de koper het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen veertien werkdagen na ontvangst de bestelling te kunnen retourneren. Daartoe maakt de koper aan BELIZE CORPORATE kenbaar het product te willen retourneren, en doet zulks binnen drie dagen waarbij eventuele verzendinstructies van BELIZE CORPORATE opgevolgd dienen te worden. De koper krijgt restitutie van de aankoopprijs van het product binnen twee weken na retourontvangst mits BELIZE CORPORATE het artikel voldoende gefrankeerd en tijdig heeft terug ontvangen. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of de bestelling niet in de originele verpakking werd geretourneerd.

Company:

BELIZE CORPORATE maakt deel uit van Group BELIZE. U kan alle info verkrijgen op info@belizecorporate.be.

Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. De Rechtbanken van het arrondissement GENT zijn exclusief bevoegd.